Home » 2005 » Standings

 

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH. BH. vict
1 2 GM S. Savchenko 2506 UKR 7 43 54 5
2 4 GM B. Chatalbashev 2499 BUL 7 41 52 5
3 12 IM M. Vasilev 2419 BUL 41½ 51½ 4
4 3 GM J. Radulski 2502 BUL 40 52 4
5 31
K. Badev 2241 BUL 6 42½ 53½ 4
6 6 GM E. Janev 2460 BUL 6 40 51 4
7 8 IM V. Iotov 2447 BUL 6 40 50½ 4
8 21 IM S. Collas 2372 FRA 6 40 49 4
9 13 GM V. Dimitrov 2418 BUL 6 39½ 51 4
10 15 IM M. Petrov 2406 BUL 6 38½ 49½ 4
11 10
K. Rusev 2426 BUL 6 38½ 49 5
12 1 IM D. Bojkov 2522 BUL 6 38 49 3
13 11 GM P. Velikov 2422 BUL 6 37½ 48 3
14 9 IM N. Dobrev 2426 BUL 6 37½ 47 5
15 18
M. Nikolov 2400 BUL 6 37½ 46½ 4
16 16 IM S. Nikolov 2400 BUL 6 36 47 6
17 17
G. Grigorov 2400 BUL 6 34 44 5
18 23 IM V. Panbukchian 2339 BUL 6 33 44 5
19 33
T. Bonev 2234 BUL 37 46½ 5
20 14
P. Drenchev 2412 BUL 35 44 4
21 32
M. Bojchev 2240 BUL 35 44 4
22 19
S. Kozhuharov 2391 BUL 34 44 4
23 28
V. Vladimirov 2267 MKD 33 42 4
24 59
A. Nikolova 2035 BUL 32½ 40 5
25 20
K. Karakehajov 2385 BUL 31½ 41 4
26 5 GM K. Georgiev 2468 BUL 5 39 50 3
27 53
A. Bozov 2091 BUL 5 36½ 45½ 4
28 51
R. Dimitrov 2099 BUL 5 36½ 45½ 4
29 35 IM P. Orev 2222 BUL 5 36 46½ 4
30 45
P. Ljangov 2140 BUL 5 36 45½ 4
31 38
G. Arnaudov 2207 BUL 5 36 43½ 3
32 24 IM O. Todorov 2335 BUL 5 35½ 46 4
33 22 IM J. Ivanov 2347 BUL 5 35½ 45½ 3
34 34 IM K. Angelov 2232 BUL 5 33½ 43 4
35 39
P. Arnaudov 2204 BUL 5 33½ 42½ 4
36 52
Z. Angelov 2098 BUL 5 32 42 4
37 27
M. Stoinev 2285 BUL 5 32 41 5
38 30
G. Kjurkchiiski 2257 BUL 5 31 40½ 4
39 55
S. Ivanov L 2081 BUL 5 30½ 39½ 5
40 67
L. Mishkovski 2000 BUL 5 29 37 5
41 43
P. Dimitrov 2161 BUL 37 45 4
42 29
N. Jordanov 2257 BUL 35 44 3
43 36
A. Angelov 2222 BUL 34 42½ 4
44 41
S. Jordanova 2179 BUL 32 39 2
45 26
J. Panajotov 2302 BUL 28½ 37½ 4
46 47
A. Spasov 2130 BUL 28 36 3
47 62
D. Chervenkov 2001 BUL 27 35½ 4
48 68
F. Balinov 1985 BUL 25½ 33½ 3
49 40
N. Milchev 2182 BUL 4 37 44½ 2
50 37 FM D. Kacakovski 2213 MKD 4 34 43 3
51 44
P. Asparuhov 2141 BUL 4 32½ 42 3
52 42
I. Kolev 2162 BUL 4 32½ 41 4
53 56
P. Draganova 2069 BUL 4 32½ 41 3
54 63
S. Georgiev 1944 BUL 4 32 39 3
55 48
M. Karadimov 2120 BUL 4 31½ 40½ 4
56 50
J. Nikolov 2102 BUL 4 31½ 40½ 3
57 57
D. Dikov 2068 BUL 4 29½ 38 3
58 58
G. Dojkova 2054 BUL 4 28 35½ 3
59 66
A. Madjarov 2010 BUL 4 27½ 35½ 2
60 65
R. Ochkov 1725 BUL 4 27½ 35 3
61 61
P. Vasilev 2011 BUL 4 27½ 34½ 4
62 49
O. Antonov 2110 BUL 4 25 32½ 4
63 7 IM V. Yermishin 2450 RUS 29½ 37½ 3
64 46
N. Sotirov 2140 BUL 29 39 3
65 78
M. Stankovski 1800 BUL 27½ 35½ 2
66 74
S. Chalakov 1910 BUL 26 33½ 3
67 75
N. Nikolov 1895 BUL 23 30 3
68 54
S. Pionova 2084 BUL 3 29½ 39 1
69 60
A. Mahlev 2022 BUL 3 28 37 2
70 25 WIM L. Khurshudova 2317 RUS 3 28 35 2
71 72
V. Valev 1925 BUL 3 27 34 3
72 70
S. Karpuzov 1955 BUL 3 27 33½ 3
73 80
E. Karamihov 0 BUL 3 25 31½ 1
74 71
S. Papazov 1950 BUL 3 23½ 30 3
75 76
D. Valev 1840 BUL 3 23 30 2
76 73
D. Djakova 1915 BUL 3 23 29½ 3
77 81
M. Nikolova 0 BUL 3 20½ 27 3
78 69
D. Paskalev 1975 BUL 25 32½ 1
79 79
M. Hristova 0 BUL 21½ 27½ 2
80 84
V. Vassileva 0 BUL 17½ 23 2
81 77
V. Nedelcheva 1805 BUL 2 21 28 2
82 64
A. Gjurov 1939 BUL 24½ 32 1
83 83
A. Todorov 0 BUL 23 30 1
84 82
V. Pagaliev 0 BUL 22½ 28 1